Doelstellingen bepalen – Onmisbare tips bij je projecten

Wij komen in het werkveld vaak tegen dat mensen boordevol goede ideeën en ambities zitten, maar niet goed weten hoe ze deze tot uitvoering kunnen laten komen. Om de ideeën en ambities waar te maken, en arbeidsmarkt-, onderwijs- en economische projecten succesvol te laten verlopen, is goed projectmanagement van groot belang. In een reeks blogs zullen wij ingaan op belangrijke aspecten rondom projectmanagement. Waar lopen veel mensen tegenaan? We geven tips hoe je het beter kan doen. Zo ondersteunen wij je met het behalen van je doelen. Omdat we al heel veel projecten hebben geleid, onthullen we aan het einde van deze blog ook nog een ‘geheim van de smid’: onze laatste en meest cruciale tip! In deze editie gaan we het hebben over Doelstellingen.

Doelstellingen

Projectmanagers (ook wel projectleiders genoemd) hebben primair als taak om projecten te beheersen. Hieronder valt de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd, gemonitord, geëvalueerd en eventueel afgerond. Het uiteindelijke doel van een projectmanager is om een project op tijd, binnen budget en volgens de gestelde afspraken voor elkaar te krijgen. Hierbij zijn goede projectdoelstellingen van essentieel belang.

Waar moet je aan denken?

De reden/het doel van het project vaststellen is een van de meest cruciale onderdelen van goed projectmanagement. Dit klinkt natuurlijk heel logisch, zeker gezien hierboven al benoemd staat dat projectmanagement zich richt op het bereiken van bepaalde projectdoelen. Om dit te kunnen doen is het ontzettend belangrijk om op voorhand de doelen heel goed inzichtelijk te maken. Hieronder staat een aantal redenen waarom het belangrijk is om goede projectdoelen te stellen:

Motivatie

Door het stellen van projectdoelen weet iedereen die erbij betrokken is waarom juist dit project wordt uitgevoerd. Daarnaast is het voor projectleden zo duidelijker waarom ze meewerken aan dit project.

Doelgericht werken

Projectleden kennen het einddoel en weten waar ze naartoe moeten werken. Dit maakt het ook mogelijk om een goede planning op te stellen en gericht naar de doelen toe te werken.

Beslissingen sturen

Wanneer beslissingen gemaakt worden, kan terug worden gegrepen op de doelstellingen. Zo kunnen de beslissingen worden gemaakt in lijn met de doelstellingen.

Medestanders vinden

Door het delen van de algemene gegevens van het project (waaronder de projectdoelstellingen), kan raakvlak worden gevonden bij andere instanties die hetzelfde doel nastreven.

Waar loop je tegenaan?

Hoewel hier verschillende punten benoemd kunnen worden, wordt voor nu slechts de meest cruciale valkuil benoemd: doelen worden vaak niet helder genoeg gedefinieerd. In de praktijk komen we nog te vaak projectdoelen tegen die niet op de juiste wijze zijn geformuleerd. Hierdoor is het op een later moment vaak moeilijk om een project te monitoren en bij te sturen op basis van de in eerste instantie gestelde doelen. Hoe je dan wel komt tot goede projectdoelen? Lees je hieronder bij de tips!

Tips

Hieronder hebben we de belangrijkste tips opgeschreven als het gaat om het stellen van heldere projectdoelstellingen.

Gebruik de welbekende SMART(I)-methodiek

Het lijkt wellicht een inkopper, maar dit is toch écht een van de belangrijkste tips die we kunnen meegeven. Dit gezien we in de praktijk nog te vaak tegenkomen dat projectdoelen niet de SMART-elementen bevatten. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Tegenwoordig wordt de SMART methodiek ook wel SMARTI genoemd, waarbij de I staat voor inspirerend.

Voorbeeld van een goed SMARTI-doel: ‘80% van de deelnemers die meedoen aan dit van werk-naar-werk traject, vinden binnen 6 maanden tijd een nieuwe baan’.

Begin bij het stellen van het hoofddoel

Begin met het stellen van het hoofddoel. Dit zodat je een gemeenschappelijk einddoel hebt geformuleerd op basis waarvan je het project kunt invullen. Vervolgens formuleer je subdoelen, door het hoofddoelen op te delen in onderdelen die daadwerkelijk gedaan moeten worden. Knip deze subdoelen eventueel nogmaals op in subdoelen of in actiegerichte taken. Dit helpt in het vervolgens opstellen van een activiteitenplan en een bijbehorende planning.

Stel jezelf de ‘waarom’ vraag

Na het opstellen van de projectdoelstellingen is het van belang om hier nog een keer heel kritisch naar te kijken. Voldoen de projectdoelstellingen aan de SMART(I)-richtlijnen? En nog belangrijker: Waarom is dit specifieke projectdoel een gestelde doelstelling van dit project? Bespreek dit nogmaals op deze wijze om er zo zeker van te zijn dat alle neuzen dezelfde kant op staan en zodat je zeker weet dat de juiste doelstellingen zijn geformuleerd.

Geheim van de smid

Als je de doelstelling weet te koppelen aan een belangrijke lange termijndoelstelling (een “hoog over” doelstelling) wordt je doelstelling veel krachtiger, langer houdbaar en inspirerender. Een “hoog over” doelstelling is vaak gekoppeld aan een visie op het oplossen van een langdurig of hardnekkig probleem. Of deze is gekoppeld aan een impactvolle maatschappelijke trend.

Er zijn legio voorbeelden van “hoog over” doelstellingen te noemen. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor een energietransitie, het opheffen van sociale ongelijkheid, het voorkomen van jeugdwerkloosheid, het creëren van een nieuw ecosysteem, het bevorderen van inclusief ondernemen etc. De kunst is om de “hoog over” doelstelling te kiezen, je doelstelling daaraan te koppelen en vervolgens SMART(I) te formuleren.

Probeer het maar eens. Succes verzekerd!

Hoe je het beste met stakeholders kan omgaan lees je in het eerste blog in deze reeks.

Wil je naar aanleiding van dit blog verder met ons in gesprek of heb je een vraag, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Ontdek meer tips waarmee je ervoor zorgt dat elk project een succes wordt.

Direct naar het aanmeldformulier voor de training projectmanagement

Over Wise up Consultancy: Wij helpen (semi)overheden, onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.