Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wise up Arbeidsmarktconsultancy afgesloten verkoopovereenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de dienstverlening, die kosteloos door Wise up Arbeidsmarktconsultancy wordt aangeboden.
 3. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 4. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod vanuit Wise up Arbeidsmarktconsultancy geheel vrijblijvend.

Artikel 2: Definities
In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wise up: Wise up Arbeidsmarktconsultancy
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met Wise up een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Elk door Wise up uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever het aanbod aanvaardt en een schriftelijke bevestiging daarvan  binnen de in het vorige lid genoemde termijn door Wise up is ontvangen.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand is gekomen.

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Wise up en de opdrachtgever zijn overeengekomen en vastgelegd.
 2. Artikel 3, derde lid, is van toepassing.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht van alle door Wise up ontwikkelde methoden, technieken en materialen ligt bij Wise up. Verveelvuldigen, openbaarmaken en verspreiden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 6: Prijs

 1. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 7: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke door Wise up ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 2. Betaling vindt plaats in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
 3. Nadat de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, is door de opdrachtgever een rente van 2% verschuldigd. Bij betaling langer dan twee maanden na de factuurdatum is wettelijke rente verschuldigd over het hele factuurbedrag vanaf factuurdatum.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Wise up is slechts aansprakelijk voor (vervolg)schade en/of verliezen die de opdrachtgever mocht lijden in verband met of als gevolg van toerekenbare tekortkoming in niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tot een zodanig bedrag als in verhouding staat tot maximaal de overeengekomen prijs, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Wise up heeft gemeld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Wise up voor alle schade die Wise up mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Wise up geleverde goederen of diensten.

Artikel 9 : Opschorting
Wise up heeft, indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Wise up, of indien Wise up gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Wise up, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever – zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overige overeenkomsten tussen Wise up en de opdrachtgever – op te schorten.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging

 1. Indien een van de partijen van oordeel is dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd kan, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht, de overeenkomst voortijdig worden beëindigd, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij projecten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan twee maanden een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.
 3. Over de in het vorige lid bedoelde opzegtermijn is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden verschuldigde bedrag.
 4. In geval van tussentijdse opzegging zijn eveneens door de opzeggende partij de kosten verschuldigd verbonden aan reeds met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Wise up bepalend, waarvoor de opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Wise up en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Met de toegang tot en het gebruik van deze website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie
Wise up Arbeidsmarktconsultancy heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Wise up Arbeidsmarktconsultancy staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Wise up Arbeidsmarktconsultancy op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Wise up Arbeidsmarktconsultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Wise up Arbeidsmarktconsultancy kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wise up Arbeidsmarktconsultancy is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Wise up Arbeidsmarktconsultancy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Wise up Arbeidsmarktconsultancy, gevestigd aan Gildekamp 12a, 5431 SP Cuijk (postadres: Schoolstraat 49,

5451 AS Mill), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Gildekamp 12a
5431 SP Cuijk

Postadres:
Schoolstraat 49
5451 AS Mill
06 – 51133795

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wise up Arbeidsmarktconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inge.willems@wiseup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wise up Arbeidsmarktconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wise up Arbeidsmarktconsultancy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wise up Arbeidsmarktconsultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wise up Arbeidsmarktconsultancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wise up Arbeidsmarktconsultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wise up Arbeidsmarktconsultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wise up Arbeidsmarktconsultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wise up Arbeidsmarktconsultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inge.willems@wiseup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wise up Arbeidsmarktconsultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wise up Arbeidsmarktconsultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via inge.willems@wiseup.nl