Skip to content
Case

Subsidie 16 projecten Gelderse arbeidsmarktregio’s

De organisatie
Datum
18 oktober 2023
Leestijd
7 minuten
Deel

Het Gelrepact in het kort

In Gelderland worden de zes arbeidsmarktregio’s en de Provincie gedreven door een ambitieus doel: het verbeteren van het arbeidsmarktbeleid en onderwijs. Geen simpele opdracht, gezien de personele tekorten in de cruciale sectoren. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een nauwe samenwerking vereist. Met die visie in gedachten werd het Gelrepact in het leven geroepen, waarin de arbeidsmarktregio’s en de provincie hun krachten bundelen.

Inge Willems van Wise up is aangesteld als kwartiermaker en secretaris van het Gelrepact. Om de ambitieuze plannen te realiseren, investeert de provincie Gelderland 2,5 miljoen euro aan subsidie. Samen met de provincie coördineert Inge de inzet van deze middelen.

In het Gelrepact wordt er hard gewerkt, met zestien regionale projecten en een overkoepelend project: het bevorderen van een leercultuur in het MKB. Daarnaast vindt ook gezamenlijk onderzoek plaats. Het ultieme doel van al deze initiatieven? Een leven lang ontwikkelen bevorderen en de instroom in beroepen met schaarste stimuleren. Samenwerken omtrent deze thema’s vormt de kern van het Gelrepact, waarmee deze samenwerking essentieel is voor het versterken van de arbeidsmarkt in Gelderland.

Link naar video https://youtu.be/Jxu3T_aF4Sc

Het Gelrepact: de kracht van samenwerking

Aanpak van de tekorten
De arbeidsmarkt staat niet stil. Op dit moment worden we geconfronteerd met talloze uitdagingen die overwonnen moeten worden. We staan voor grote obstakels in sectoren zoals zorg, techniek, ICT, bouw, onderwijs, transport en logistiek, waar enorme tekorten heersen. Het schrijnende gebrek aan stageplaatsen en leerwerkbanen voor jongeren blijft een knelpunt dat we moeten aanpakken. Werkgevers en werknemers hebben bovendien de verantwoordelijkheid om nog meer te doen op het gebied van voortdurende ontwikkeling, om de flexibiliteit en inzetbaarheid van onze beroepsbevolking te vergroten.

De gezamenlijke ambitie
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten alle betrokken partijen binnen de triple helix de handen ineenslaan. Samenwerking is de sleutel tot succes.

Door gezamenlijk op te treden, kunnen we de problemen sneller en effectiever aanpakken in plaats van ieder voor zich het eigen pad te bewandelen.

Vanuit deze visie is het Gelrepact ontstaan, een samenwerkingsverband tussen de arbeidsmarktregio’s en de provincie Gelderland.

De 16 regionale projecten van het Gelrepact

Diverse projecten, gezamenlijke pijlers
Het Gelrepact richt zich de komende maanden voornamelijk op twee belangrijke pijlers: het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen. Elke arbeidsmarktregio heeft een eigen specifiek thema en aanpak die nauwkeurig zijn afgestemd op de regionale situatie. Gemeenten, het UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en ontwikkelbedrijven slaan de handen ineen en werken zij aan zij om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

16 ambitieuze regionale projecten
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van de projecten die in de verschillende regio’s worden uitgevoerd:

  • In Regio Rivierenland ligt de focus op de tuinbouwsector. Greenport Gelderland gaat in samenwerking met verschillende partners de instroom in de sector bevorderen. Dit doen ze door communicatiecampagnes in te zetten, voortdurend vernieuwende kennis deelbaar te maken, lerende organisaties en leven lang ontwikkelen te stimuleren en het vakmanschap in de sector actief op peil te brengen en houden.

Wethouder Dave Verbeek is enthousiast over de subsidie en de samenwerking binnen het Gelrepact. Hij benadrukt dat de regio dankzij deze samenwerking veel meer kan bereiken dan alleen. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden zullen hier allemaal van profiteren.

  • Regio Foodvalley richt zich met één van haar projecten op de energietransitie. Met de Oriëntatiecarrousel Energietransitie kunnen geïnteresseerden fysiek kennis maken met het werk en zich laten informeren over de opleidingsmogelijkheden. Het resultaat is dat inwoners uit de regio, die geen aansluiting meer hebben met de arbeidsmarkt, deze weer kunnen vinden.

Wethouder Arnold Versteeg, verantwoordelijk voor het thema Human Capital Regio Foodvalley, legt uit dat de subsidie van de provincie Gelderland hen in staat stelt een extra stap te zetten voor de regionale arbeidsmarkt. Veel ondernemers in de regio hebben dringend behoefte aan personeel, en deze projecten bieden ondersteuning aan zowel ondernemers als werkzoekenden en zij-instromers.

  • In het Rijk van Nijmegen wordt de krapte op de arbeidsmarkt aangepakt in de sectoren Techniek en Zorg. Dit wordt gedaan door samenwerking tussen HAN, MBO-scholen, bedrijven en zorginstellingen. Hierbij wordt getracht jongeren te verbinden aan bedrijven en zorginstellingen, duurzame inzetbaarheid te stimuleren en hybride leren te bevorderen.

Wethouder John Brom, voorzitter van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen, is verheugd dat de provincie deze problematiek serieus neemt en de benodigde steun biedt. Door samen te werken kunnen de arbeidsmarktregio’s kennis en expertise delen, wat leidt tot een betere afstemming tussen werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

  • De Achterhoek biedt ondersteuning aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door middel van HR-vouchers voor (strategisch) personeelsbeleid. Daarnaast krijgen Achterhoekse jongeren hulp bij hun persoonlijke ontwikkeling. Via de ZEGopstartbonus en laagdrempelige begeleiding door de ZEGjongerenconsulenten zetten honderden jongeren stappen richting een (vervolg)opleiding, betaald werk of een andere zinvolle invulling van hun dag.

    Wethouder Jorik Huizinga benadrukt het belang van concrete antwoorden op personele vraagstukken, zowel nu als in de toekomst. In de Achterhoek zorgen ze ervoor dat werkgevers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

  • Arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest Veluwe biedt stimuleringsvouchers aan met het project Ruimte voor Innovatie en Maatwerk. Het gaat hierbij om kleinschalige trajecten die een leven lang ontwikkelen en de toeleiding naar krapteberoepen bevorderen. Hiermee kunnen ze maatwerk organiseren en aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werkzoekenden. Zo krijgen werknemers de ruimte om zich te ontwikkelen en wordt onbenut arbeidspotentieel beter benut.

Wethouder Sunita Biharie benadrukt het belang van ontwikkeling voor werkenden en pleit ervoor dat zij voortdurend de kans en ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen.

  • Midden-Gelderland start het project Praktijkleren om professionals kennis te laten maken met praktijkgericht leren voor volwassenen. Er worden honderd praktijkleerroutes opgestart waarmee mensen kennis kunnen maken met deze werkwijze.

Voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, Mark Lauriks, benadrukt het belang van voortdurende groei en ontwikkeling tijdens het werk, omdat dit bijdraagt aan plezier en voldoening in je baan.

 

De waarde van de gezamenlijke aanpak

De wethouders zijn allemaal enthousiast over de samenwerking binnen het Gelrepact en delen graag de kennis en ervaring die ze opdoen met andere regio’s. Ze beseffen dat het alleen door gezamenlijke inspanningen mogelijk is om effectief om te gaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt en zo een betere toekomst te creëren voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Overkoepelend project “Bevorderen leercultuur MKB’’

Versterk de leercultuur!

Het project ‘’Bevorderen leercultuur MKB’’ is een vervolg op een succesvol traject met diverse bedrijven in de Achterhoek. Deze bedrijven hebben mooie stappen gezet in het concreet handen en voeten geven aan de leercultuur voor hun medewerkers. Nu is het tijd voor MKB-bedrijven in Gelderland met 20-100 werknemers om aan boord te stappen.

Het ontwikkeltraject

De deelnemende bedrijven gaan gedurende 10 maanden aan de slag met een ontwikkeltraject op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Het ontwikkeltraject begint met een behoefteanalyse, een traject op maat en de deelname aan een lerend netwerk. In dit proces worden de MKB-bedrijven ondersteund door arbeidsmarktcoaches van Gelders vakmanschap en VNO-NCW Midden. Zij helpen bij het versterken van de leercultuur binnen de bedrijven en zorgen voor concrete ondersteuning. Er is aandacht voor formeel en informeel leren, en waar nodig worden oplossingsinstellingen betrokken voor scholing en praktijkleren.

Drie waardevolle fasen

Het traject bestaat uit drie fasen. In fase 1 vindt een bedrijfsinventarisatie plaats door een arbeidsmarktcoach, waarbij de behoeften van het bedrijf in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een op maat gemaakt plan van aanpak opgesteld. In fase 2 gaan de deelnemende bedrijven aan de slag met het uitvoeren van het plan van aanpak, samen met de arbeidsmarktcoach. Er vinden regionale en bovenregionale leersessies plaats om van elkaar te leren, en medewerkers worden geïnformeerd over het project. In fase 3 vindt de evaluatie plaats, waarbij successen en geleerde lessen worden verspreid. De deelnemende bedrijven worden geëvalueerd en de geleerde lessen en succesfactoren worden beschreven.

Gedurende het hele traject zijn er regionale leerkringen met de deelnemende bedrijven, evenals bovenregionale leerkringen waar bedrijven en regionale partners samenkomen.

Meer informatie?

Wil jij meer weten over dit initiatief of over het Gelrepact in zijn algemeen? Neem dan contact op met onze directeur en senior-consultant Inge Willems.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.