Skip to content
Nieuws

Subsidieregeling Verbinding po-vo van start!

middelbare scholier met boeken voor schooltrap
Datum
21 februari 2024
Leestijd
3 minuten
Deel

Van 14 februari tot en met 13 maart 2024 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de subsidie ‘Verbinding po-vo’ aanvragen.

Wil jij als school je leerlingen ondersteunen bij deze overgang? Wise up helpt scholen bij de subsidieaanvraag en het schrijven van het verbindingsplan.

Deze subsidie is bedoeld om de overgang van po naar vo te versoepelen en geeft kansen om de verbinding tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs te versterken. De besteding is vrij waardoor er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij de eigen context en reeds bestaande initiatieven en structuren.

De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbaan van leerlingen (GION Onderwijs / Onderzoek, 2016). Voor een aantal leerlingen verloopt deze overgang moeizaam, door onder andere de manier waarop cijfers worden gegeven, veranderende verwachtingen van leerkrachten en de grootte van de school. Ook ontbreekt een goede voorbereiding en de ondersteuning voor, tijdens en na de overstap en blijkt het curriculum van vo en po niet altijd goed op elkaar aan te sluiten.

Voorbeelden van bestedingen zijn:

 • Het vergroten van ouderbetrokkenheid
 • Het voorbereiden van leerlingen op het lesaanbod in het vo
 • Het voorbereiden van leerlingen in het po op de benodigde vaardigheden in het vo

Kaders voor het aanvragen van de subsidie:

 • Een coalitie van scholen vraagt de subsidie aan (minimaal 2 po-scholen en 1 vo-school. Ook so-scholen kunnen deelnemen aan een coalitie). Het mag gaan om een bestaande samenwerking of een nieuwe samenwerking.
 • De subsidie is bedoeld voor een periode van 3 jaar: In het eerste jaar (2024/2025) schrijft de coalitie een verbindingsplan. In het tweede en derde jaar voert de coalitie de plannen uit.
 • In het verbindingsplan worden afspraken vastgelegd over penvoering, inrichting van een stuurgroep, indien van toepassing de rol van het samenwerkingsverband en de rol van een eventuele externe partij.
 • De activiteiten die worden uitgewerkt zijn gericht op een systeem voor een warme, mondelinge overdracht, het minimaal 5 keer opdoen van ervaring op de vo school voor groep 8 leerlingen, het uitwisselen van kennis en ervaring tussen po- en vo- docenten, het aanbieden van vaardigheden aan groep 8 leerlingen die belangrijk zijn voor het vo. Tenslotte wordt in het verbindingsplan een aanvullend initiatief uitgewerkt dat bijdraagt aan het stimuleren van de samenwerking tussen po en vo.

Hoogte van de subsidie

 • De subsidie bestaat voor de gehele looptijd uit een bedrag van €60.000,- per school in een coalitie. Een bedrag van €225 per leerling die in schooljaar 2023/2024 in groep 8 zit.
 • In totaal is er €54,6 miljoen beschikbaar.

Verantwoording

 • Het bevoegd gezag van één van de betrokken scholen treedt op als penvoerder. Alle bevoegde gezagen die deelnemen aan de coalitie ondertekenen de samenwerkingsverklaring.
 • De scholen nemen deel aan de monitor.
 • Middels de eigen jaarverslaggeving en een activiteitenverslag verantwoordt de coalitie na afloop de subsidie. Op deze manier laat zij zien dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan de verplichtingen is voldaan. Voor het activiteitenverslag draagt DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) een format aan.

Wil jij als school je leerlingen ondersteunen bij deze overgang? Wise up ontzorgt bij de subsidieaanvraag en bij het opstellen van het verbindingsplan.

Mail of bel naar Christel Ermers; christel.ermers@wiseup.nl, 06-20097704.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.

Gebruikte bronnen

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. (2024, februari 9). Opgehaald van https://www.dus-i.nl/subsidies/verbinding-po-vo

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. (2024, februari 12). Nieuwe subsidieregeling voor soepele overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Opgehaald van https://www.dus-i.nl/subsidies/verbinding-po-vo/nieuws/2024/02/12/nieuwe-subsidieregeling-voor-soepele-overgang-basisonderwijs-naar-voortgezet-onderwijs

GION Onderwijs / Onderzoek. (2016, januari 1). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Opgehaald van https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Eindrapport-405-14-402-project-1-Reviewstudie-naar-de-po-vo-en-de-vmbo-mbo-overgang.pdf

Ministerie van OCW. (2024, februari 8). nieuwsbrievenminocw.nl. Opgehaald van https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2024/02/08/aanvraagperiode-subsidieregeling-verbinding-po-vo-start-binnenkort

Overheid.nl. (2024, februari 9). Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 5 februari 2024, nr. 43729265, houdende regels voor subsidieverstrekking ten behoeve van de verbetering van de verbinding tussen het primair en voortgezet onderwijs (Subsidieregeling verbin. Opgehaald van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-4474.html