Skip to content
Blog

Het Breed Offensief van SZW, wat is het en wat beoogt het?

Datum
28 maart 2023
Leestijd
5 minuten
Deel

Het Breed Offensief: een grootse term voor een grootse beweging. In de arbeidsmarkt welteverstaan. De term staat voor een initiatief van de overheid om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het doel van het Breed Offensief is om deze groep mensen meer te laten participeren op de arbeidsmarkt en daarmee ook in de maatschappij. In deze blog gaan we in op de aanleiding van het Breed Offensief, wat het inhoudt en wat de actuele stand van zaken is.

Waarom een Breed Offensief?

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden, bedoeld om meer mensen – waaronder die met een arbeidsbeperking – aan het werk te krijgen en te houden. Na enkele jaren bleek echter dat van de mensen met een arbeidsbeperking ongeveer de helft geen werk had en slechts 1 op de 10 werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst had. Deze cijfers waren voor voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Van Ark reden tot het nemen van maatregelen, want de Participatiewet bleek voor deze doelgroep dus te weinig effectief. Daarom opperde zij in 2018 de eerste plannen om een nieuwe grootse beweging in de arbeidsmarkt teweeg te brengen.

Onder de noemer Breed Offensief werd gestart met een brede agenda die ertoe moet leiden dat er in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers zijn. Dit moeten banen zijn die aansluiten bij de capaciteiten en wensen van de betreffende persoon.

Hoe komen we tot 125.000 extra banen?

Om dit extra aantal banen te bereiken is er een breed scala aan maatregelen voorzien. Met deze maatregelen wil de overheid bereiken dat:

    1. Regelingen eenvoudiger worden voor werkgevers en werkzoekenden. Het moet voor werkgevers makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hiertoe wordt onder andere het bestaande instrument loonkostensubsidie (de overheid betaalt de werkgever een compensatie voor de lagere productiviteit van de werknemer) verbeterd en vereenvoudigd, waardoor het voor werkgevers makkelijker te krijgen is. Ook worden administratieve knelpunten omtrent ziekmeldingen voor werkgevers weggenomen. Voor werkzoekenden betekent dit doel onder meer een betere investering in scholing en training (zoals jobcoaching) en aanpassing van werkplekken, zodat zij de benodigde vaardigheden kunnen ontwikkelen om aan de slag te gaan en langer aan de slag te blijven.
    2. Werken voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker wordt. Het Breed Offensief zorgt voor een extra vrijlatingsregeling voor mensen met een arbeidsbeperking die (deeltijd) werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Ook wordt met dit doel gestreefd naar het wegnemen van belemmeringen voor jongeren uit de Wajong om te gaan werken.
    3. Werkgevers en werkzoekenden elkaar beter vinden tijdens het matchingsproces. Samenwerking tussen werkgevers, werkzoekenden, gemeenten, UWV en belangenorganisaties wordt verbeterd. Om dit te bereiken, worden de diensten in arbeidsmarktregio’s versterkt en worden instrumenten en processen binnen een regio zoveel als mogelijk geharmoniseerd. Tevens zorgt de overheid met dit doel voor een extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het praktijk- en speciaal onderwijs, alsook het stimuleren van beschut werk (voor mensen die alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken).
    4. Het bijdraagt aan duurzaam werk voor de doelgroep. Om dit te bereiken wordt onder andere gestreefd naar het verbeteren van de regionale sociale infrastructuur, waarin de dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden is georganiseerd. Vanaf 2021 bieden gemeenten en UWV in elk arbeidsmarktregio één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers in de vorm van een regionaal werkgeversservicepunt. Deze helpt bij alle zaken voor de werkgever aangaande voorgaande punten 1 t/m 3. Momenteel wordt verder gewerkt aan een verdere hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur door het inrichten van regionale werkcentra.

Waar staat het Breed Offensief nu?

Op dit moment is het Breed Offensief een belangrijk thema in de arbeidsmarkt, omdat bovengenoemde maatregelen zijn verwerkt in een wetsvoorstel dat in november 2022 is aangenomen door de Eerste Kamer. Het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel houdt in dat de Participatiewet en een aantal andere wetten worden aangepast per 1 juli 2023. Ook voor betrokken partijen zoals gemeenten en het UWV betekent dit dat er nu hard gewerkt wordt aan het inpassen van de maatregelen in beleids- en uitvoeringsdocumenten, zodat deze per 1 juli in de praktijk kunnen worden toegepast. Een kleiner onderdeel van het wetsvoorstel is al eerder in werking getreden, waardoor bepaalde maatregelen nu al voordeel opleveren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Conclusie

Al met al kan geconcludeerd worden dat het Breed Offensief een beweging van lange adem is: in 2018 gestart met het versturen van de eerste kamerbrief door de Staatssecretaris en in 2026 naar verwachting 125.000 extra banen erbij. Ondertussen vinden er veel schommelingen plaats in de arbeidsmarkt, denk bijvoorbeeld aan het coronavirus en de huidige krapte. De vraag is dan ook welke invloed deze schommelingen hebben op de plannen en het tijdspad van het Breed Offensief. De tijd zal het leren. Wil je verder praten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Wise up Consultancy heeft een whitepaper geschreven met trends en aanbevelingen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan op strategisch niveau. Mocht je benieuwd zijn en meer willen lezen over de strategische draaiknoppen, klik dan hieronder:

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.

Gebruikte bronnen

Rijksoverheid – Een breed offensief: Werken met arbeidsbeperking
VNG – Uitvoeren Breed Offensief
Cedris – Overzicht Breed Offensief: wat gaat er allemaal veranderen?
EU Monitor – Memorie van toelichting: uitvoeren breed offensief