Digitale arbeidsmarkt van de toekomst komt eraan

De TomTom voor de regionale arbeidsmarkt in Zuid-Nederland is in aantocht. Onder regie van Brainport 2020 wordt gewerkt aan een digitaal dasboard waarop alle relevante gegevens over de arbeidsmarkt beschikbaar komen voor overheden, bedrijven, het onderwijs en de beroepsbevolking. Eind dit jaar is een eerste concept hiervan operationeel. ‘Zonder de goede informatie verdwalen werkzoekenden en bedrijven op de arbeidsmarkt. Veel menselijk kapitaal blijft daardoor onbenut. Door het dashboard willen we bereiken dat de juiste mensen met de juiste kwalificaties, op het juiste moment in de juiste aantallen op de juiste plaats terecht komen in bedrijven. Dat is in het belang van alle betrokken partijen en goed voor de economie’, aldus Ton Wilthagen, de hoogleraar arbeidsmarktstudies van de universiteit van Tilburg die als kartrekker van dit project fungeert.

Het dashboard wil een innovatief ecosysteem zijn waarin aanbod en vraag op elkaar aansluiten, actuele trends zichtbaar worden, en data over arbeid, vacatures, en beroepskwalificaties en onderzoeksgegevens, prognoses en marktverkenningen constant beschikbaar zijn en kunnen worden uitgewisseld. Daardoor komen ontwikkelingen en knelpunten sneller in beeld en kan er acuut maatwerk worden geboden. ‘De arbeidsmarkt moet flexibeler, opener en inzichtelijker worden. Om dat te bereiken moet het roer om. Daarvoor gebruiken we internet. We creëren in Zuid-Nederland een online platform waar de betrokken overheden, het bedrijfsleven, het onderwijs en de beroepsbevolking terecht kunnen. Daarnaast werken we samen met het UWV. Het dashboard is op tal van fronten een belangrijke vernieuwing. Maar we baseren ons ook op modellen die zich eerder bewezen hebben, zoals Let’s Connect en de Brainport Talent Box’, zegt Luuk Hammecher, de programmamanager van Brainport 2020.

Voor meer informatie, klik Brainport2020 arbeidsmarkt.

Luuk Hammecher is namens Wise up programmamanager van Brainport2020.

Aftrap project Innovatie in medewerkers- en cliëntparticipatie

ZZG zorggroep in Gelderland start per 1 september met het vormgeven van een cliënt participation platform.  De nadruk in de ouderenzorg komt steeds meer en meer te liggen op het empowerment van de cliënt. Oftewel hoe kan de zorgbehoevende cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dit is een uitdaging voor zowel de cliënt als voor de zorgprofessional. Deze uitdaging neemt met zich mee dat de communicatie tussen de cliënt, zijn sociale omgeving en de zorgmedewerkers extra aandacht moet krijgen. Om dit te bewerkstelligen wordt een digitaal cliënten- en medewerkersplatform vormgegeven om  zorgprofessionals op de juiste manier te ondersteunen en faciliteren.

Onze consultant Lars Damen neemt het projectmanagement op zich om dit platform vorm te geven. Ook voeren wij de begeleiding uit die de implementatie van dit nieuwe platform behoeft. Op die manier wordt er extra aandacht besteed aan het gebruik van het nieuwe systeem en krijgen cliënten en medewerkers de ondersteuning die nodig is om het systeem eigen te maken.

Zorgbrigade Druten geslaagd!

Bericht uit De Waalkanter, 3 juli 2013

Op 26 juni jl. vond de afsluiting plaats van het project zorgbrigade in Druten en West Maas en Waal. Maar liefst 11 kandidaten zijn geslaagd voor de opleiding. Zij werden in het zonnetje gezet. Klik hier voor een nieuwsitem over de afsluiting van het project (vanaf 01:00). 

De zorgbrigade is een initiatief van ZZG Zorggroep ondersteund door de provincie Gelderland, gemeenten Druten en West Maas en Waal , ROC, Driestroom, ’s-Heerenloo  en Stichting Voormekaar. Het doel van het project is om enerzijds ouderen de kans te bieden langer zelfstandig te blijven wonen door ze laagdrempelige zorg aan te bieden en anderzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een opleiding te volgen en ervaring op te doen in de zorg.

In september 2012 is de groep gestart. De kandidaten waren mensen met een WWB of WAJONG-uitkering. Ze kregen één ochtend per week les van ROC Nijmegen bij de Doorkijk in Druten en liepen de andere 4 ochtenden stage bij mensen thuis of  bij dagbestedingslocaties van ’s Heerenloo of Driestroom. De huishoudens zijn benaderd met hulp van Stichting Voormekaar en Standvast Wonen.

Afgelopen woensdag was de feestelijke afsluiting.  11 Kandidaten zijn geslaagd voor de opleiding ‘Arbeidsmarktgewalificeerd Asisstent’ en ontvingen uit handen van de ouderen bij wie ze stage liepen een mooie bos bloemen. Wethouders Jac van Dongen en Bert van Swam zijn erg blij met het resultaat en de tot stand gekomen samenwerking tussen alle partijen. “De pilot is zeer geslaagd. Gemotiveerde zorgbrigadiers, klaar voor de arbeidsmarkt, met een sterke band met zorgontvangers. Daar doe je het voor…” aldus wethouder Jac van Dongen.

Van de geslaagden hebben er vier inmiddels werk gevonden in de thuishulp. Daarnaast wordt bekeken of er kandidaten kunnen instromen richting een BBL-opleiding niveau 2 bij ’s Heerenloo en blijven een paar kandidaten vrijwilligerswerk doen.

Beide gemeenten hebben uitgesproken door te willen gaan met de zorgbrigade.  Zij willen graag met een nieuwe groep stagiaires starten, wederom in samenwerking met het UWV. Deze nieuwe groep wordt aangevuld met enkele kandidaten van de huidige groep die het werk bij de ouderen voort gaan zetten met een dienstverband. Aan de ouderen wordt een bijdrage gevraagd voor het inzetten van de hulp waarbij de gemeenten een tegemoetkoming verzorgen in de vorm van een bijdrage in de strippenkaart. Op korte termijn worden deze nieuwe plannen naar buiten gebracht.

Wise up leverde de 2 projectleiders aan de zorgbrigade.

Zorgbrigade De Liemers

In de regio De Liemers heeft een vergelijkbare pilot gedraaid het afgelopen jaar. Lees hier een bericht over het succes van dit project.

Voor meer informatie over alles wat met de zorgbrigade te maken heeft, ga naar www.zorgbrigades.nl.

De toekomst van werk, veel tech en veel ’touch’

Beroepen die alles te maken hebben met ‘big data’, de enorme sets data die we met z’n allen opslaan en uitwisselen via internet. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, zijn dat de banen van de nabije toekomst. ‘Er komen beroepen waarbij mensen de commerciële toepassing van al die gegevens uitzoeken, of de data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook beveiligers nodig voor al die gegevens.’

Intermediair schetste eerder al de vraag naar knappe koppen rondom data. Daaruit vloeien beroepen als datavisualiseerder, data-ingenieurs en data change agents; mensen die met de inzichten uit data organisaties veranderen. Inspelend op die vraag, zetten de universiteiten van Tilburg en Eindhoven in 2016 samen een ‘graduate school’ op met onder andere een masteropleiding Data Science.

‘Alles wat routine is, wat gestandaardiseerd is, en “door een draadje kan”, dus online, kan gedaan worden door robots’, zegt Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees het hele verhaal in Intermediair Magazine.

Wise up is als adviseur en projectmanager betrokken bij de commissie arbeidsmarktaanpak van Brainport2020. Ton Wilthagen is voorzitter van deze commissie. 

Succesvolle bijeenkomst Techniekplan op Toer

Dinsdag 2 juni 2015 heeft Noord- en Midden-Limburg, tijdens Techniekplan op Toer, laten zien dat deze regio veel kansen heeft op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en overheid. Het gevoel van saamhorigheid en “samen de schouders er onder” is alom aanwezig. Er is een stevig fundament waarop de komende jaren gebouwd kan worden. De fenomenale extra instroom van leerlingen in het technisch vmbo onderwijs, de ontwikkeling van de vakmanschaproute en technologieroute en de recente toekenning van het Centrum voor Logistiek Vakmanschap en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek zijn excellente voorbeelden van good practice in de regio.

Inmiddels raakt men bovenregionaal en landelijk geïnteresseerd in de Limburgse aanpak. Op de bijeenkomst werd door aanwezigen benadrukt dat deze regio nog beter op de kaart moet middels “tell en sell”.

Ter informatie de links naar de filmpjes die deze middag zijn getoond:

https://www.youtube.com/watch?v=RAUNg5N12F4

https://www.youtube.com/watch?v=EgeLqsSGk3w

https://www.youtube.com/watch?v=H765q8tmjhg

Wise up is als programmamanager Techniekpact van de Provincie Limburg nauw betrokken bij de uitvoering van de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

Techniekpact.nl/landsdelen/landsdeel-zuidoost/

De implementatie van de Participatiewet: een kijkje bij gemeenten

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Met de invoering van de Participatiewet gaat naast een uitbreiding van het takenpakket ook een forse bezuiniging gepaard. Gemeenten moeten met minder middelen meer mensen aan het werk helpen. Deze dubbele uitdaging vraagt van gemeenten dat ze strategisch nadenken over de manier van werken en de inrichting van sociale voorzieningen.

Wise up is een onderzoek gestart naar de keuzes die gemeenten maken betreffende de implementatie van de Participatiewet; hoe gaan gemeenten om met de veranderingen, wat betekent dit voor de uitvoering, de visie op de klant en de samenwerking in de regio?

Centraal in dit onderzoek staat de volgende vraagstelling:Welke keuzes maken gemeenten met betrekking tot de implementatie van de Participatiewet en welke gevolgen heeft dit voor het vormgeven van de dienstverlening?

Het onderzoek heeft tot doel om de invullingen van gemeenten op te halen en te delen, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarnaast is het onderzoek bedoeld om te achterhalen wat de generieke overeenkomsten en knelpunten zijn bij de implementatie van de Participatiewet.

Om de onderzoeksvraagstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode van het semi-gestructureerde interview. Deze methode maakt het mogelijk om een gedetailleerd beeld per gemeente te construeren. In totaal hebben 6 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemende gemeenten zijn: Heerlen, Oss, Weert, Tilburg, Drechtsteden en de samenwerkende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. Daarnaast heeft ook het UWV deelgenomen aan het onderzoek.

Het rapport is hier gratis te downloaden.

Duurzaamheid en Human Capital

In opdracht van de Regio West-Brabant voert Wise up op dit moment een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de gevolgen van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening voor de situatie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst en het formuleren van acties om mogelijke knelpunten op te lossen.

Al in 2007 heeft RWB uitgesproken duurzame ontwikkelingen als strategisch belangrijk te beschouwen voor de hele regio. Dit is gebeurd middels de ondertekening van de verklaring van Dussen door alle gemeenten over een duurzaam energiebeleid. Hierin hebben de 19 gemeenten bereid te zijn hun aandeel te leveren in de rijksdoelstelling:

  • Een duurzame energieproductie van 16% in 2020
  • Volledig duurzame energiehuishouding in 2050

In de opgestelde Energie Agenda 2013-2020 staan alle voorgenomen projecten benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd verdeeld naar 5 thema’s:

1. Duurzame gebouwde omgeving.

2. Duurzame energieproductie

3. Duurzame bedrijven

4. Duurzame mobiliteit

5. Windenergie.

Het uiteindelijke doel van RWB (en ook landelijk) is om in 2050 energie-neutraal te zijn. Op 20 maart 2015 is binnen de Provincie Noord-Brabant het Brabants Energie akkoord ondertekent. De doelstellingen binnen dit akkoord zullen in lijn zijn met genoemde thema’s. De door RWB ingeslagen koers naar een duurzame energievoorziening en de stip op de horizon van energieneutraal in 2050 heeft belangrijke gevolgen, o.a. voor de omgeving: denk aan bijvoorbeeld windmolenparken, biomassa-bedrijven en zonnepanelen. Aan Wise up Arbeidsmarkt Consultancy is gevraagd om de vertaalslag te maken van deze ontwikkelingen naar het thema onderwijs-arbeidsmarkt en deze verder uit te diepen.

Een zogenaamde Human Capital Roadmap brengt focus aan en geeft West-Brabant de juiste handvaten om de benodigde acties te nemen op diverse strategische niveaus die ervoor zorgen dat de personeelsvoorziening gerelateerd aan de ontwikkelingen rondom duurzame energie gegarandeerd is.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Lars Damen.

Leraar worden in de techniek minder populair

Fontys Hogescholen Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT) voert momenteel de opleiding leraar technisch beroepsonderwijs en opleidingsvarianten daarvan uit. Daarbij is sprake van een voltijds- en deeltijdsvariant welke beide opleiden voor leraar 2e graads binnen het (v)mbo. Met name de instroom van de voltijdsvarianten is in de afgelopen jaren teruggelopen, tot de mogelijkheid waarbij het voortbestaan van de opleiding in het geding komt. Aan de andere kant is er momenteel veel aandacht voor techniekonderwijs en de instroom van studenten is gestaag groeiende. Als er dan te weinig instroom is aan nieuwe docenten zullen zich hier op korte termijn problemen gaan voordoen.

Wise up is gevraagd zowel de vraag- als de aanbodkant nader te onderzoeken en op basis hiervan een advies te geven aan Fontys voor de toekomstmogelijkheden van deze opleiding voor alle varianten.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de managementsamenvatting is hier te downloaden. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Maartje of Lars.

Hoe effectief zijn de Quickscans Ervaringscertificaat?

Het afgelopen jaar heeft Wise up voor de Projectdirectie Leren & Werken 70 Quickscans Ervaringscertificaat ontwikkeld. Dit zijn testen waarmee iemand kan zien in hoeverre hij/zij geschikt is voor een Ervaringscertificaat (EVC) voor een bepaalde opleiding op MBO of HBO niveau. Deze testen waren te vinden op www.ervaringscertificaat.nl en bleken een groot succes. Ze zijn inmiddels meer dan 10.000 keer ingevuld!

De projectdirectie vindt het belangrijk om te weten wat het effect is van deze Quickscans; vragen mensen na het invullen daadwerkelijk een Ervaringscertificaat aan? Of gaan ze een opleiding volgen? De afgelopen maanden heeft Judith van der Vlugt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Quickscans en is hierop afgestuurd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belangrijkste conclusies is dat 29% na het invullen van een Quickscan echt stappen onderneemt in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Dat kan zijn het aanvragen van een Ervaringscertificaat, het volgen van een opleiding of het eerst aanvragen van een Ervaringscertificaat en daarna het volgen van een opleiding. Uit het onderzoek is gebleken dat de Quickscans een krachtig wervingsinstrument zijn om mensen te stimuleren hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Onderzoek cleanrooms Baanbrekers

Wise up voert voor Baanbrekers een marktonderzoek uit naar cleanroomdienstverlening. Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Dit wil zeggen dat zij diensten verleent aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar doelstelling is om uiterste kwaliteit te bieden aan haar klanten. Tegelijkertijd is haar doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de samenleving door het bieden van werk.

Een cleanroom is een stof en kiemarme omgeving die regelmatig wordt gecontroleerd op schoonheid. In cleanrooms worden producten geproduceerd waarbij de besmetting vanuit de omgeving heel klein moet zijn. Zo assembleert en verpakt Baanbrekers producten voor grote medische concerns. Aan Wise up is gevraagd in kaart te brengen of er nog meer (potentiële)klanten zijn voor Baanbrekers en of deze klanten ook in andere branches of sectoren te vinden zijn. Tevens wordt er gekeken hoe stevig de concurrentie is en wat de bewegingen in de markt zijn.

Meer weten? Neem contact op met onze consultant Lars Damen.