Consultatie LVO Weert

In opdracht van LVO Weert heeft Wise up Consultancy een consultatie uitgevoerd om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen scholen en partners in Weert mogelijk is. Voor deze consultatie is verschillende keren gesproken met de betrokken scholen en partners in de regio Weert. Het reeds opgeleverde consultatierapport kwam voort uit de heroriëntatie van LVO Weert en de plek (huisvesting) die het Praktijkonderwijs daarin gaat nemen. Voordat een eventuele samenwerking verder uitgewerkt kan worden is er besloten een onafhankelijke consultatie uit te voeren om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen de verschillende partijen mogelijk is. Een belangrijk onderdeel van deze consultatie is het in kaart brengen van drijfveren, kansen en belemmeringen voor de samenwerking. Naast de consultatie rondom een inhoudelijke samenwerking is het ook van belang om te kijken of deze samenwerking al dan niet onder één dak kan plaatsvinden.

Onderzoek: Oorzaak uitstroom van hbo-verpleegkundigen

De Coronacrisis maakt het extra duidelijk. Niet alleen het aantal bedden is de rem op de zorg die geleverd kan worden maar ook de mensen die het moeten doen!

Daarom is het extra belangrijk om de net afgestudeerden hbo-verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Van alle leeftijdsgroepen stromen zij het vaakst uit. Dit was aanleiding voor AVANS Hogeschool om Wise up opdracht te geven onderzoek te doen naar de reden van deze uitstroom.

In dit onderzoek komen de belangrijkste redenen voor vertrek naar voren. Het rapport heeft, samen met onderzoek van IZZ en Transvorm geleid tot een actieprogramma behoud zorgpersoneel!

Er zijn een 6-tal hoofdredenen gevonden als reden voor de hoge uitstoom:

  1. Stage en onboarding. De start van een carrière in de zorgsector verloopt in veel gevallen niet soepel.
  2. Een aantal reden gecombineerd met elkaar zoals onregelmatige of ongunstige werktijden, hoge werkdruk en een hoge (fysieke) belasting. Maar ook redenen als het wensen van meer uitdaging, doorgroeimogelijkheden, betere beloning, waardering en werksfeer.
  3. Type persoonlijkheid. Er zijn 2 typen hbo-verpleegkundigen die vaker zullen uitstromen dan anderen, namelijk ‘zekerheidszoekers’ (zij ervaren m.n. een hoge werkdruk in combinatie met te weinig steun van collega’s) en ‘avonturiers’ (zij kunnen hun talenten niet kwijt in het werk).
  4. Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een overstap wordt gemaakt voor betere doorstroommogelijkheden of een interessantere functie inhoud.
  5. Generatiekloof. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel dat er negatief naar ze gekeken wordt door oudere medewerkers.
  6. Publieke opinie en debat. Alumni zijn van mening dat er een te negatief beeld wordt neergezet van de zorg.

Het komt niet vaak voor dat er slechts één reden is om te vertrekken bij een werkgever
of de zorgsector uit te stromen. Dit onderzoek heeft als doelstelling ook inzicht te
verschaffen in combinaties van factoren die bijdragen aan het uiteindelijke besluit om
bij een werkgever te vertrekken of de zorgsector uit te stromen. Een samenvatting van het onderzoek is hieronder te downloaden. Het actieprogramma is hier te bekijken.

Onderzoek naar de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

In opdracht van Healthcare for Internationals doet Wise up Consultancy onderzoek naar internationale werknemers. Healthcare for Internationals is een non-profit coöperatie van zorgaanbieders die hun zorg toegankelijker willen maken voor internationale werknemers. Specifiek wordt er in dit onderzoek gekeken naar de ervaringen en behoeften van arbeidsmigranten binnen de gezondheidszorg. Het project is onderdeel van Samen beter voorbereid op de toekomst, een project van de provincie Noord-Brabant dat tot doel heeft: Versterken health eco-systeem van de provincie. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om de zorg regionaal beter te laten aansluiten op de zorgbehoeften van de doelgroep.

ZZP Boost College met Inge Willems

Op 3 september 2020 was de eerste succesvolle opname van een reeks van 5 BOOST COLLEGES. Bij dit eerste college was Inge Willems spreker vanuit haar rol als regionaal manager van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Het college gaat over het creëren van een nieuw perspectief voor zelfstandig ondernemers. “Wel spannend om te geven voor de camera, zo’n online college! maar wel echt van deze tijd; je gaat nieuwe werkvormen gebruiken, leuk!”, aldus Inge.

Nog even geduld hebben tot het college echt uit komt, het college zal online verschijnen op 8 oktober op https://zzpnobboost.nl/video/

We hebben er weer 2 nieuwe collega’s bij!

Sandra Huijnen is onze nieuwste consultant. Ze heeft veel ervaring in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo was ze programmamanager bij Regio Rivierenland waar ze o.a. een lange tijd betrokken was bij het regionale programma Vroegtijdige School Verlaters van gemeente, onderwijs en Ministerie OCW. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan bij Randstad Professionals. Klik hier voor een uitgebreider profiel van Sandra.

Zeb Bergsma is sinds juni begonnen als consultant bij Wise Up. Hij studeerde in 2018 af bij Tilburg University als Master in de Organisatiewetenschappen. Daarna heeft hij gewerkt als projectmanager bij Frisse Blikken. Hij heeft in die periode veel kennis opgedaan over communicatie-, verander- en opleidingstrajecten die hij bij ons uitstekend kan gebruiken. Klik hier voor een uitgebreider profiel van Zeb.

Arbeidsmarktscenario’s voor de toekomst; actief beleid hard nodig

In de afgelopen maanden heeft de verspreiding van het coronavirus voor een enorme crisis van de economie gezorgd die waarschijnlijk de komende jaren haar sporen zal nalaten. Dit heeft meerdere gevolgen: voor het arbeidsmarktbeleid, dat hier snel op moet inspelen, en ook voor de door te rekenen ontwikkelingen. Er sprake van een enorme disruptie.

In opdracht van ENZuid zijn de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgens een basisscenario en een tweetal alternatieve scenario’s doorgerekend. Ook wordt inzicht gegeven in mogelijke oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten bij deze scenario’s. Er zijn op arbeidsmarktinzicht ontwikkelingen te zien voor onder meer regio’s, provincies en sectoren.

Het basisscenario is gebaseerd op één van de scenario’s die het CPB in maart jl. presenteerde. Daarnaast gaat het om een scenario waarbij aanzienlijk meer wordt geïnvesteerd in de energietransitie en een scenario waarbij de robotisering en de digitalisering sneller plaatsvinden dan de afgelopen jaren. Het gaat om het perspectief tot 2024/2025 zoals is opgesteld in juni 2020. Visie van de partijen binnen ENZuid is dat op ontwikkelingen op de langere termijn tijdig moet worden geanticipeerd. Dat is bijvoorbeeld van belang voor keuzes binnen scholing en beroepsonderwijs: de meeste opleidingen duren nu eenmaal meerdere jaren.

Conclusie: de arbeidsmarkt tot 2025

Het beeld dat uit deze analyses naar voren komt moet aanleiding zijn tot intensivering van het arbeidsmarktbeleid. Terwijl aan de ene kant de tekorten aan personeel ondanks de coronacrisis blijven en op termijn toenemen, neemt de werkloosheid aan de andere kant van de arbeidsmarkt toe. Grof gezegd groeit er op twee manieren een steeds sterkere tweedeling:

  • Tussen mbo3 en lager opgeleiden versus mbo4 en hoger opgeleiden
  • Tussen werkenden en opgeleiden in de segmenten dienstverlening, economie/recht en journalistiek/gedrag maatschappij versus landbouw/natuurwetenschappen, techniek/ICT, zorg en onderwijs.

Dit geldt zowel voor de kans op werk van de gemiddelde werknemer als voor de kans om een baan te vinden voor gediplomeerde schoolverlaters.

Zowel een scenario van meer investering in de energietransitie als een scenario waarin bedrijven robotiseren en/of digitaliseren om op arbeid te besparen, versterken deze tweedeling op de arbeidsmarkt verder. Als, mede omdat de coronacrisis de druk op bedrijfsresultaten en overheidsfinanciën vergroot, bedrijven en instellingen sterk robotiseren en digitaliseren, zal de werkloosheid flink toenemen.

De werkloosheid zal volgens het basisscenario corona 2 van het CPB voor Zuid-Nederland eerst oplopen van ruim 3% naar 8,5% en vervolgens weer afnemen tot zo’n 5% in 2025. Als er echter op grote schaal wordt gerobotiseerd en gedigitaliseerd, dan loopt de werkloosheid op tot 10% in 2025. Bij meer inzet op de energietransitie komt de werkloosheid juist wat leger uit in 2025, namelijk op 4,2%, wel nog steeds een toename van 1,1 procentpunt ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis. Het beeld voor de verschillende regio’s loopt uiteen: inzet op arbeidskostenbesparing door robotisering/digitalisering brengt de werkloosheid in Midden-Brabant, Midden-Limburg, Helmond De Peel en Noord-Limburg op percentages in de buurt van de 11%.

Beleidsopties op hoofdlijnen

Een veel te ruime arbeidsmarkt aan de ene kant en een veel te krappe aan de andere kant betekent dat er zowel sprake moet zijn van aanbod- als vraaggericht arbeidsmarktbeleid. Dat de arbeidsmarkt niet overal ruim dan wel krap is, betekent ook dat die kansen zijn te verzilveren. Dit maakt het trouwens lastig prioriteiten te stellen, want eigenlijk is elk type arbeidsmarktbeleid de komende jaren nodig en kan het ook effectief zijn.

In de eerste plaats wordt duidelijk dat zwaar ingezet moet worden op scholing en Leven Lang Ontwikkelen. Als veel werknemers en werkzoekenden een net iets hoger opleidingsniveau of een meer kansrijke opleidingen weten af te ronden, ontstaat de zogeheten “trek in de schoorsteen”. Dit houdt in dat het voor ondernemingen en overheidsinstellingen ook lucratief kan zijn een werknemer op te scholen naar een moeilijk vervulbare vacature, want dan kan mogelijk daarna een werkzoekende of afgestudeerde de oude baan overnemen.

In de tweede plaats moet ingezet worden op Van Werk Naar Werk trajecten. Zaak is daar steeds niet te lang mee te wachten. Er zijn vacatures bij de vleet en wie te lang aan de kant staat, verliest snel zijn of haar kansen op een overstap. Wel is het gat tussen de kansrijke en kansarme segmenten van de arbeidsmarkt vaak aanzienlijk waardoor een rechtstreekse overstap vaak niet mogelijk is en het nodig is in te zetten op intensieve (ja, weer!) omscholingstrajecten. Die zouden dan zo flexibel mogelijk moeten zijn met diverse instroommomenten en een modulaire opbouw.

Ten slotte was dit project opgezet om op basis van een meerjarenbeeld van de arbeidsmarkt een lange termijn strategie te ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk bij uitstek voor het initiële (beroeps)onderwijs. Het belang om ervoor te zorgen dat jongeren een keuze maken voor de kansrijke segmenten van de arbeidsmarkt en ook zoveel mogelijk doorleren, neemt in alle scenario’s sterk toe. Het wordt steeds belangrijker dat onderbouwd goede keuzes worden gemaakt voor toekomstig werk met perspectief. Werk waar in de maatschappij en het bedrijfsleven behoefte aan is met aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen en inzet op skills.

Bron: https://enzuid.nl/nieuws/arbeidsmarktscenario-s-in-opdracht-van-enzuid–actief-beleid-hard-nodig

‘Van kramp naar kracht’ met Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant

Afgelopen donderdag 18 juni vond de webinar talkshow ‘Van kramp naar kracht’ plaats. Met een aantal bekende sprekers en Brabantse ondernemers gingen we in gesprek over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. En over hoe we die ingrijpende veranderingen kunnen vertalen naar mogelijkheden voor werkgevers en werkenden. Niemand minder dan Twan Huys was de gespreksleider. Met ruim 185 live-kijkers kijkers én een interessante discussie kijken wij terug op een geslaagde sessie.

Inge is naast directrice bij Wise up ook manager van Werkgever Servicepunt Noordoost-Brabant. Ze is, samen met AANtWERK, opdrachtgever van dit initiatief.

Voor vragen over deze webinar of over Werkgever Servicepunt Noordoost-Brabant, neem gerust contact op met Inge!

Online top ENZuid ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’

Op woensdag 24 juni 2020 vond de Top ENZuid ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’ plaats, dit keer in de vorm van een online event. De deelnemers van ENZuid presenteerden hier de startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie – Ketentransitie in de procesindustrie’. In deze startnotitie pleiten de deelnemers voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen en elektrificatie van de procesindustrie. De fabricage van kunststoffen en kunstmest kan hiermee substantieel verduurzaamd worden. Tijdens de online top werd deze startnotitie overhandigd aan Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Diederik Samsom van de Europese Green Deal.

Als netwerkmanager van ENZuid heeft Luuk Hammecher zich volop ingezet voor deze succesvolle online top.

Bekijk het resultaat!

Voor vragen over dit programma of over ENZuid, neem gerust contact op met Luuk!

Techniekpact Jaarconferentie 2020

Op maandag 15 juni 2020 vond de Jaarconferentie Techniekpact 2020 plaats, dit keer in de vorm van een online event, waarbij de presentatie in handen was van cabaretier Dolf Jansen. Het centrale thema op deze conferentie was de doorontwikkeling van het Techniekpact. Voorzitter Thea Koster heeft haar advies over de toekomst van het Techniekpact gepresenteerd. Dolf is na de pitch van Koster met haar en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in gesprek gegaan. 

We zijn trots op onze collega Marc Jacobs die als projectleider bij dit succesvolle evenement betrokken was.

Klik hier voor het resultaat!

Guus Fonteijn ridder in de orde van Oranje-Nassau

Guus Fonteijn is vrijdag 24 april door burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Guus nam de telefonische mededeling van de burgemeester blij verrast in ontvangst tijdens de live radio uitzending die hij twee keer per week bij de Lokale Omroep Mill (LOM) verzorgt. Hij doet mee aan dit programma om ouderen die thuiszitten in Coronatijd een hart onder riem te steken.

Veel betekenisvol werk verzet

Guus heeft een indrukwekkende staat van dienst in zijn werkzame leven. Hij heeft zich de afgelopen 50 jaar met grote bevlogenheid ingezet voor werknemers, bedrijven en zzp’ers. Hij was jarenlang actief voor de Industriebond FNV in diverse provincies. Ook richtte hij in 1999 de eerste bond van zzp’ers op van Nederland: FNV Zelfstandige Bondgenoten. Verder was hij vanaf 2001 gedurende 6 jaar dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland. Voor Wise up heeft hij vanaf 2003 een aantal jaren als consultant gewerkt. Hij is nu nog parttime financieel en HR-manager bij Wise up.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk heeft hij vanaf 1967 vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij de jongste voorzitter ooit bij de Industriebond NKV afdeling Valkenswaard. In 2001 werd hij voorzitter van het Jongerencentrum de Wissel in Mill. Onder zijn leiding is het jongerencentrum gerenoveerd en verbouwd tot het prachtige gebouw dat er nu staat. In 2005 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeente Mill en Sint Hubert. Van 2007 tot 2009 was hij voorzitter van de Stichting Ouderenbeleid Regelen Mill (STORM). Onder zijn beleid is de doelstelling gehaald beleid te ontwikkelen om de gemeente ouderenproof te krijgen en dit te verankeren in de maatschappij. Guus heeft als kartrekker samen met de andere bestuursleden een stevige basis gelegd om de positie van met name kwetsbare ouderen in de gemeente Mill en Sint Hubert te versterken.

Van 2009 tot 2013 was Guus voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Nu is hij nog vrijwilliger bij deze organisatie en is de organisator van de alleenstaanden avond en coördinator van de jaarlijkse rolstoelwandeling. Als voorzitter heeft Guus de SWOM stevig neergezet door de activiteiten beter uit te lijnen, een betere vrijwilligersorganisatie te bouwen, een goede website te ontwikkelen en de informatie naar de leden te verbeteren. Dit alles voor de vele ouderen in Mill. Hij stimuleerde vrijwilligers om het beste uit zichzelf te halen.

Sinds 2016 is Guus Fonteijn voorzitter van sportvereniging Hart in Actie. Hij begon direct met het beter profileren van deze vereniging. Zorgde voor een nieuwe website en maakte video’s over de sportactiviteiten. In 2019 heeft hij het Gezond Leven Event georganiseerd, waarbij hij inspirator was voor de leden van Hart in Actie die vleugels leken te krijgen voor het samen neerzetten van dit event. Het event trok ruim 800 bezoekers en 160 mensen namen deel aan de lezingen. De maatschappelijke bijdrage zit hem in het bewustzijn vergroten om gezond ouder te worden. Er is een mooie brochure met interviews van deskundigen uitgebracht met als titel “Leefstijl is de dirigent van je leven”.

Brieven

Er liggen veel brieven van mensen en organisaties waarmee hij heeft gewerkt die de benoeming van Guus Fonteijn van harte ondersteunen. Een van de briefschrijvers: “Guus heeft zijn hele leven in het teken gezet van actief zijn voor de samenleving. Hij heeft altijd veel meer gedaan dan alleen vanuit zijn functie werd vereist. Daarom ben ik van mening dat hij alle recht heeft op waardering hiervoor en op een onderscheiding die recht doet aan wat hij voor mensen heeft betekend en nog betekent”.

Tijdlijn Guus Fonteijn 

Werkervaring

1964-1970 Diamantbewerker bij Philips

1970-1972 Textielarbeider bij een textielbedrijf in Heerlen en bedrijfskaderlid Industriebond NKV

1972-1986 Vakbondsbestuurder Industriebond FNV

Vakbondsbestuurder in resp. Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, waarbij hij onderhandelde met directies over CAO’s, sociale plannen o.a. bij Philips, Batavus, AKZO.

Maatschappelijk relevante functie vanwege het opkomen voor belangen van werknemers. Een hoogtepunt was de bezetting van de Philips lichttoren waarvan Guus actieleider was gericht tegen het ontslag van honderden Philips werknemers.

1986-1999 Districtshoofd Industriebond FNV Friesland en Gelderland

Guus was 4 jaar als districtshoofd werkzaam in de provincie Friesland en 8 jaar in Gelderland. Hij stuurde daarbij in Friesland een team van 17 medewerkers en in Gelderland een team aan van 35 medewerkers waaronder vakbondsbestuurders, juristen en 2.500 vrijwilligers. In Gelderland was hij voorzitter van de stichting Vakopleiding metaal- en elektrotechnische industrie Gelderland en lid van Actieplan Werkgelegenheid Nijmegen.

1998-1999 Projectmanager en oprichter van een vakbond voor zelfstandigen zonder personeel

1999-2003 Directeur FNV Zelfstandige Bondgenoten

In 1999 heeft Guus FNV Zelfstandige Bondgenoten opgericht, een belangenvereniging van zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP). Taken waren het doen van een marktoriëntatie, schrijven van een projectplan, uitzetten van een marktstrategie en het ontwikkelen van een communicatiebeleid en dienstverleningspakket. Daarna startte het werven van leden en het aannemen en aansturen van personeel. Hij was daarna tot 2003 directeur van FNV zelfstandigen. Bij zijn vertrek waren er ruim 5.000 actieve leden geworven. Inmiddels is FNV zelfstandigen de toonaangevende organisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland. 

2001-2007 Dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel centraal Gelderland

2003-2014 Consultant Wise up Consultancy, bedrijf van zijn vrouw Inge Willems

2004-heden Financieel en HR-manager Wise up Consultancy (parttime naast zijn pensioen en vrijwilligerswerk)

Vrijwilligerswerk

1967-1970 Voorzitter Industriebond NKV afdeling Valkenswaard (jongste voorzitter ooit)

2001-2010 Voorzitter Jongerencentrum de Wissel te Mill

Onder de leiding van Guus is het jongerencentrum gerenoveerd en verbouwd tot een modern jongerencentrum met mooie faciliteiten een boeiend programma aan jongerenactiviteiten. Guus zorgde persoonlijk voor voldoende subsidies om dit mogelijk te maken en leidde het bouwproject in goede baan waardoor er nu een prachtig gebouw staat.

2005-2006 Voorzitter Partij van de Arbeid te gemeente Mill en Sint Hubert

2007-2009 Voorzitter Stichting Ouderenbeleid Regelen Mill (STORM)

Deze stichting werd (na enige voorbereiding onder leiding van Guus) opgericht in 2008 en had als doel om beleid te ontwikkelen om de Gemeente Mill en Sint Hubert en ouderenproof te krijgen en dit te verankeren in de gemeenschap. De samenwerking en activiteiten waren altijd gericht op het versterken en ondersteunen van de positie om kwetsbare ouderen. Guus heeft als kartrekker hierdoor samen met de andere bestuursleden een stevige basis gelegd om de positie van ouderen en met name de kwetsbare ouderen in de gemeente Mill en sint Hubert te versterken.

2009-2013 Voorzitter Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)

2009-heden Vrijwilliger Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM), organisator alleenstaandenavond en coördinator jaarlijkse rolstoelwandeling

Guus heeft als voorzitter de SWOM stevig neergezet door de activiteiten beter uit te lijnen, een betere vrijwilligersorganisatie te bouwen, een goede website te ontwikkelen en de informatie naar de leden te verbeteren. Dit alles voor de vele ouderen in Mill. Hij stimuleerde vrijwilligers om het beste uit zichzelf te halen. Later werd hij coordinator van de rolstoelwandeling, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 120 lichamelijk beperkte mensen met behulp van scholieren een prachtige wandeling maken door de natuur en aansluitend een stukje vermaak krijgen aangeboden.

2016-heden Voorzitter sportvereniging Hart in Actie te Mill

2019 Organisator Gezond Leven Event op 18 mei 2019

Guus is direct begonnen met het beter profileren van de sportvereniging Hart in Actie. Hij zorgde voor een nieuwe website en maakte persoonlijk de video’s over de sportactiviteiten.

In 2019 heeft hij het Gezond Leven Event georganiseerd waarbij hij inspirator was voor de leden van Hart en Actie die vleugels leken te krijgen voor het samen neerzetten van dit Event. Het Event trok ruim 800 bezoekers die de stands en sportactiviteiten bezochten en 160 mensen namen deel aan de lezingen. De maatschappelijke bijdrage zit hem in het bewustzijn vergroten om gezond oud te worden. Daarvoor is ook een mooie brochure met interviews van deskundigen uitgebrachte verspreid.

2017-heden actief lid EHBO Mill en Sint-Hubert

2018-heden Lid en voorzitter gehandicaptenplatform Mill