BOOSTTALK ZZP’er tijdens coronacrisis: hoe blijf je zichtbaar? Al meer dan 2.100 keer bekeken

Door de langdurige maatregelen tijdens de Coronacrisis hebben veel zelfstandig professionals het nog steeds moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Speciaal daarvoor zijn een aantal BOOSTtalks opgenomen. Dit zijn interviews boordevol tips voor zzp’ers. Ze zijn nog steeds actueel nu de Corona-maatregelen aanhouden en onze economie kraakt in al haar voegen. Inge Willems is als manager Werkgeversservicepunt Noordoost—Brabant ook geïnterviewd. Zij spreekt o.a. over verbinding houden met je onderneming ten tijde van crisis en je doelgerichtheid vasthouden. De tip van Inge: “Bezin je als zelfstandig professional op de toekomst en ga na hoe je in deze veranderingen van betekenis kunt zijn”. Kijk hier zelf naar het interview:

Er zijn nog 4 andere BOOSTtalks opgenomen. Ze zijn een groot succes en al meer dan 10.000 keer bekeken. De aflevering van Inge is ruim 2.100 keer bekeken.

Bekijk hier ook de 5 andere BOOSTtalks voor ZZP-ers op de speciale site ZZPNOBBOOST. Dit is een project van het werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant.

Of lees ons blog: ‘In 5  stappen van zelfstandig ondernemer naar loondienst‘​

Inge Willems coördinator Landelijk Schakelpunt Werkgevers

Vanaf 1 juli 2021 is het Landelijk Schakelpunt Werkgevers geen pilot meer onder de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. Het wordt structureel belegd in de regio die zich daarvoor vrijwillig heeft opgeworpen: Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. Vanaf januari 2021 wordt het coördinatorschap al overgedragen van Tanja Willemsen naar Inge Willems, senior-consultant bij Wise up. Zij neemt de leiding over in opdracht van de Programmaraad en gaat de overgang voorbereiden naar Noordoost Brabant.

De dienstverlening van het Schakelpunt richt zich op grote landelijke werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio’s. Het gaat om werkgevers met een zekere omvang en variëteit aan betaalde duurzame banen voor kandidaten die vallen onder de doelgroepen van de Participatiewet. Denk bijv. aan Albert Heijn, Praxis, Randstad of EW Facility Services. Het betreft organisaties waar al draagvlak is voor inclusief HR-beleid. Mocht dat draagvlak nog niet zo groot zijn, dan kan het Schakelpunt de werkgever in contact brengen met organisaties die kunnen helpen bij het creëren van dergelijk draagvlak.

In 2021 verandert het Schakelpunt Landelijke Werkgevers haar naam. De nieuwe naam wordt Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (LWSPG). Dit past bij de aanpassing van de SUWI-regelgeving die is ingegaan per 1 januari 2021.

SUWI staat voor Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen en regelt o.a. de samenwerking tussen UWV en gemeenten. Eén van de nieuwe regels bepaalt dat regionale WSP’s de term werkgeversservicepunt in hun naam moeten gaan voeren, en de naam van de regio. Dat maakt de publieke dienstverlening voor (landelijke) werkgevers eenduidiger. En dat geldt dus ook voor het Schakelpunt. De naam wordt in lijn gebracht met de naam van het Landelijk Werkgeversservicepunt UWV. In het komende half jaar zal Inge samen het team van adviseurs van het Schakelpunt een marketing & communicatieplan maken om de nieuwe naam te gaan infaseren en de naam Schakelpunt uitfaseren.

Als je vragen hebt voor het Landelijk Schakelpunt Werkgevers kun je Inge Willems bereiken via het volgende mailadres: iwillems@samenvoordeklant.nl of tel. 06-51133795.

Nog één jaar tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Vanaf dit moment komt de regievoering over het integratieproces van de nieuwkomer te liggen bij de gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma.

Namens Wise up is Henk Klootwijk betrokken als projectleider bij twee van de negenendertig pilotprojecten. Binnen deze twee pilots hebben de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck de mogelijkheid gekregen om hun werkwijzen te optimaliseren, passend bij de nieuwe wet inburgering. Dit werd gedaan door binnen de pilot Brede Intake en PIP samen met uitvoeringspartners te kijken naar de intake- en ontwikkeldocumenten aan de hand waarvan de nieuwkomer door zijn integratieproces wordt geleid. Daarnaast werden binnen de pilot Duale Trajecten nieuwkomers begeleid richting zelfredzaamheid. Dit werd gedaan middels een maatwerk ‘duaal traject’ waarbij vaak de combinatie werd gemaakt tussen taal en werk. Het was echter ook mogelijk om eerst te focussen op andere leefgebieden, voordat de stap richting werk werd gezet. Extra ondersteuning van een jobhunter en jobcoaches zorgden voor een passende, vaak duurzame match met een (bij voorkeur externe) werkgever. Daarnaast volgden nieuwkomers tegelijkertijd taalcursussen bij een inburgeringsaanbieder. Ook ontvingen de nieuwkomers wanneer hier behoefte aan was extra individuele taalcoaching op de werkvloer.

Nu het einde van de pilots in zicht komt, verschuift de focus naar de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering. Onder andere het vastleggen van processen, taken en rollen binnen de nieuwe wet inburgering, het aanbesteden van de inburgering en het opstellen van beleid zijn zaken die de komende tijd extra aandacht gaan krijgen. Dit wordt in samenwerking gedaan met o.a. de klantregisseurs, teamleiders, beleidsmedewerkers en wethouders van de drie gemeenten en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Benieuwd naar hoe dit er precies uitziet of is jouw organisatie ook op zoek naar extra ondersteuning op inburgeringsvlak? Neem dan gerust contact met ons op.

Consultatie LVO Weert

In opdracht van LVO Weert heeft Wise up Consultancy een consultatie uitgevoerd om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen scholen en partners in Weert mogelijk is. Voor deze consultatie is verschillende keren gesproken met de betrokken scholen en partners in de regio Weert. Het reeds opgeleverde consultatierapport kwam voort uit de heroriëntatie van LVO Weert en de plek (huisvesting) die het Praktijkonderwijs daarin gaat nemen. Voordat een eventuele samenwerking verder uitgewerkt kan worden is er besloten een onafhankelijke consultatie uit te voeren om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen de verschillende partijen mogelijk is. Een belangrijk onderdeel van deze consultatie is het in kaart brengen van drijfveren, kansen en belemmeringen voor de samenwerking. Naast de consultatie rondom een inhoudelijke samenwerking is het ook van belang om te kijken of deze samenwerking al dan niet onder één dak kan plaatsvinden.

Onderzoek: Oorzaak uitstroom van hbo-verpleegkundigen

De Coronacrisis maakt het extra duidelijk. Niet alleen het aantal bedden is de rem op de zorg die geleverd kan worden maar ook de mensen die het moeten doen!

Daarom is het extra belangrijk om de net afgestudeerden hbo-verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Van alle leeftijdsgroepen stromen zij het vaakst uit. Dit was aanleiding voor AVANS Hogeschool om Wise up opdracht te geven onderzoek te doen naar de reden van deze uitstroom.

In dit onderzoek komen de belangrijkste redenen voor vertrek naar voren. Het rapport heeft, samen met onderzoek van IZZ en Transvorm geleid tot een actieprogramma behoud zorgpersoneel!

Er zijn een 6-tal hoofdredenen gevonden als reden voor de hoge uitstoom:

  1. Stage en onboarding. De start van een carrière in de zorgsector verloopt in veel gevallen niet soepel.
  2. Een aantal reden gecombineerd met elkaar zoals onregelmatige of ongunstige werktijden, hoge werkdruk en een hoge (fysieke) belasting. Maar ook redenen als het wensen van meer uitdaging, doorgroeimogelijkheden, betere beloning, waardering en werksfeer.
  3. Type persoonlijkheid. Er zijn 2 typen hbo-verpleegkundigen die vaker zullen uitstromen dan anderen, namelijk ‘zekerheidszoekers’ (zij ervaren m.n. een hoge werkdruk in combinatie met te weinig steun van collega’s) en ‘avonturiers’ (zij kunnen hun talenten niet kwijt in het werk).
  4. Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een overstap wordt gemaakt voor betere doorstroommogelijkheden of een interessantere functie inhoud.
  5. Generatiekloof. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel dat er negatief naar ze gekeken wordt door oudere medewerkers.
  6. Publieke opinie en debat. Alumni zijn van mening dat er een te negatief beeld wordt neergezet van de zorg.

Het komt niet vaak voor dat er slechts één reden is om te vertrekken bij een werkgever
of de zorgsector uit te stromen. Dit onderzoek heeft als doelstelling ook inzicht te
verschaffen in combinaties van factoren die bijdragen aan het uiteindelijke besluit om
bij een werkgever te vertrekken of de zorgsector uit te stromen. Een samenvatting van het onderzoek is hieronder te downloaden. Het actieprogramma is hier te bekijken.

Onderzoek naar de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

In opdracht van Healthcare for Internationals doet Wise up Consultancy onderzoek naar internationale werknemers. Healthcare for Internationals is een non-profit coöperatie van zorgaanbieders die hun zorg toegankelijker willen maken voor internationale werknemers. Specifiek wordt er in dit onderzoek gekeken naar de ervaringen en behoeften van arbeidsmigranten binnen de gezondheidszorg. Het project is onderdeel van Samen beter voorbereid op de toekomst, een project van de provincie Noord-Brabant dat tot doel heeft: Versterken health eco-systeem van de provincie. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om de zorg regionaal beter te laten aansluiten op de zorgbehoeften van de doelgroep.

ZZP Boost College met Inge Willems

Op 3 september 2020 was de eerste succesvolle opname van een reeks van 5 BOOST COLLEGES. Bij dit eerste college was Inge Willems spreker vanuit haar rol als regionaal manager van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Het college gaat over het creëren van een nieuw perspectief voor zelfstandig ondernemers. “Wel spannend om te geven voor de camera, zo’n online college! maar wel echt van deze tijd; je gaat nieuwe werkvormen gebruiken, leuk!”, aldus Inge.

Nog even geduld hebben tot het college echt uit komt, het college zal online verschijnen op 8 oktober op https://zzpnobboost.nl/video/

We hebben er weer 2 nieuwe collega’s bij!

Sandra Huijnen is onze nieuwste consultant. Ze heeft veel ervaring in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo was ze programmamanager bij Regio Rivierenland waar ze o.a. een lange tijd betrokken was bij het regionale programma Vroegtijdige School Verlaters van gemeente, onderwijs en Ministerie OCW. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan bij Randstad Professionals. Klik hier voor een uitgebreider profiel van Sandra.

Zeb Bergsma is sinds juni begonnen als consultant bij Wise Up. Hij studeerde in 2018 af bij Tilburg University als Master in de Organisatiewetenschappen. Daarna heeft hij gewerkt als projectmanager bij Frisse Blikken. Hij heeft in die periode veel kennis opgedaan over communicatie-, verander- en opleidingstrajecten die hij bij ons uitstekend kan gebruiken. Klik hier voor een uitgebreider profiel van Zeb.

Arbeidsmarktscenario’s voor de toekomst; actief beleid hard nodig

In de afgelopen maanden heeft de verspreiding van het coronavirus voor een enorme crisis van de economie gezorgd die waarschijnlijk de komende jaren haar sporen zal nalaten. Dit heeft meerdere gevolgen: voor het arbeidsmarktbeleid, dat hier snel op moet inspelen, en ook voor de door te rekenen ontwikkelingen. Er sprake van een enorme disruptie.

In opdracht van ENZuid zijn de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgens een basisscenario en een tweetal alternatieve scenario’s doorgerekend. Ook wordt inzicht gegeven in mogelijke oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten bij deze scenario’s. Er zijn op arbeidsmarktinzicht ontwikkelingen te zien voor onder meer regio’s, provincies en sectoren.

Het basisscenario is gebaseerd op één van de scenario’s die het CPB in maart jl. presenteerde. Daarnaast gaat het om een scenario waarbij aanzienlijk meer wordt geïnvesteerd in de energietransitie en een scenario waarbij de robotisering en de digitalisering sneller plaatsvinden dan de afgelopen jaren. Het gaat om het perspectief tot 2024/2025 zoals is opgesteld in juni 2020. Visie van de partijen binnen ENZuid is dat op ontwikkelingen op de langere termijn tijdig moet worden geanticipeerd. Dat is bijvoorbeeld van belang voor keuzes binnen scholing en beroepsonderwijs: de meeste opleidingen duren nu eenmaal meerdere jaren.

Conclusie: de arbeidsmarkt tot 2025

Het beeld dat uit deze analyses naar voren komt moet aanleiding zijn tot intensivering van het arbeidsmarktbeleid. Terwijl aan de ene kant de tekorten aan personeel ondanks de coronacrisis blijven en op termijn toenemen, neemt de werkloosheid aan de andere kant van de arbeidsmarkt toe. Grof gezegd groeit er op twee manieren een steeds sterkere tweedeling:

  • Tussen mbo3 en lager opgeleiden versus mbo4 en hoger opgeleiden
  • Tussen werkenden en opgeleiden in de segmenten dienstverlening, economie/recht en journalistiek/gedrag maatschappij versus landbouw/natuurwetenschappen, techniek/ICT, zorg en onderwijs.

Dit geldt zowel voor de kans op werk van de gemiddelde werknemer als voor de kans om een baan te vinden voor gediplomeerde schoolverlaters.

Zowel een scenario van meer investering in de energietransitie als een scenario waarin bedrijven robotiseren en/of digitaliseren om op arbeid te besparen, versterken deze tweedeling op de arbeidsmarkt verder. Als, mede omdat de coronacrisis de druk op bedrijfsresultaten en overheidsfinanciën vergroot, bedrijven en instellingen sterk robotiseren en digitaliseren, zal de werkloosheid flink toenemen.

De werkloosheid zal volgens het basisscenario corona 2 van het CPB voor Zuid-Nederland eerst oplopen van ruim 3% naar 8,5% en vervolgens weer afnemen tot zo’n 5% in 2025. Als er echter op grote schaal wordt gerobotiseerd en gedigitaliseerd, dan loopt de werkloosheid op tot 10% in 2025. Bij meer inzet op de energietransitie komt de werkloosheid juist wat leger uit in 2025, namelijk op 4,2%, wel nog steeds een toename van 1,1 procentpunt ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis. Het beeld voor de verschillende regio’s loopt uiteen: inzet op arbeidskostenbesparing door robotisering/digitalisering brengt de werkloosheid in Midden-Brabant, Midden-Limburg, Helmond De Peel en Noord-Limburg op percentages in de buurt van de 11%.

Beleidsopties op hoofdlijnen

Een veel te ruime arbeidsmarkt aan de ene kant en een veel te krappe aan de andere kant betekent dat er zowel sprake moet zijn van aanbod- als vraaggericht arbeidsmarktbeleid. Dat de arbeidsmarkt niet overal ruim dan wel krap is, betekent ook dat die kansen zijn te verzilveren. Dit maakt het trouwens lastig prioriteiten te stellen, want eigenlijk is elk type arbeidsmarktbeleid de komende jaren nodig en kan het ook effectief zijn.

In de eerste plaats wordt duidelijk dat zwaar ingezet moet worden op scholing en Leven Lang Ontwikkelen. Als veel werknemers en werkzoekenden een net iets hoger opleidingsniveau of een meer kansrijke opleidingen weten af te ronden, ontstaat de zogeheten “trek in de schoorsteen”. Dit houdt in dat het voor ondernemingen en overheidsinstellingen ook lucratief kan zijn een werknemer op te scholen naar een moeilijk vervulbare vacature, want dan kan mogelijk daarna een werkzoekende of afgestudeerde de oude baan overnemen.

In de tweede plaats moet ingezet worden op Van Werk Naar Werk trajecten. Zaak is daar steeds niet te lang mee te wachten. Er zijn vacatures bij de vleet en wie te lang aan de kant staat, verliest snel zijn of haar kansen op een overstap. Wel is het gat tussen de kansrijke en kansarme segmenten van de arbeidsmarkt vaak aanzienlijk waardoor een rechtstreekse overstap vaak niet mogelijk is en het nodig is in te zetten op intensieve (ja, weer!) omscholingstrajecten. Die zouden dan zo flexibel mogelijk moeten zijn met diverse instroommomenten en een modulaire opbouw.

Ten slotte was dit project opgezet om op basis van een meerjarenbeeld van de arbeidsmarkt een lange termijn strategie te ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk bij uitstek voor het initiële (beroeps)onderwijs. Het belang om ervoor te zorgen dat jongeren een keuze maken voor de kansrijke segmenten van de arbeidsmarkt en ook zoveel mogelijk doorleren, neemt in alle scenario’s sterk toe. Het wordt steeds belangrijker dat onderbouwd goede keuzes worden gemaakt voor toekomstig werk met perspectief. Werk waar in de maatschappij en het bedrijfsleven behoefte aan is met aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen en inzet op skills.

Bron: https://enzuid.nl/nieuws/arbeidsmarktscenario-s-in-opdracht-van-enzuid–actief-beleid-hard-nodig

‘Van kramp naar kracht’ met Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant

Afgelopen donderdag 18 juni vond de webinar talkshow ‘Van kramp naar kracht’ plaats. Met een aantal bekende sprekers en Brabantse ondernemers gingen we in gesprek over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. En over hoe we die ingrijpende veranderingen kunnen vertalen naar mogelijkheden voor werkgevers en werkenden. Niemand minder dan Twan Huys was de gespreksleider. Met ruim 185 live-kijkers kijkers én een interessante discussie kijken wij terug op een geslaagde sessie.

Inge is naast directrice bij Wise up ook manager van Werkgever Servicepunt Noordoost-Brabant. Ze is, samen met AANtWERK, opdrachtgever van dit initiatief.

Voor vragen over deze webinar of over Werkgever Servicepunt Noordoost-Brabant, neem gerust contact op met Inge!