Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten gelanceerd

Eén aanspreekpunt voor alle landelijke werkgevers die inclusief willen ondernemen.

Wethouder Huib van Olden van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft donderdag 15 juli samen met de directeur van de VNG Gert-Jan Bakker het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (Landelijk WSP) gelanceerd. Hierbij kunnen ondernemers, werkgevers en de gemeenten hier terecht met al hun vraagstukken omtrent inclusief ondernemen op landelijk niveau.

Inclusief ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij een organisatie draait op de gelijkwaardige inzet van medewerkers met diverse achtergronden en arbeidsmogelijkheden.

De dienstverlening van het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten

Het Landelijk WSP ondersteunt landelijke werkgevers en gemeenten door ze met elkaar in contact te brengen. Zij maakt per werkgever een set van regio-overstijgende afspraken om mensen met een bijstandsuitkering duurzaam en betaald aan de slag te helpen. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers. De gemeenten werken samen met UWV in 35 arbeidsmarktregio’s die elk hun eigen werkgeversservicepunt hebben. De afspraken met de landelijke werkgevers leiden via deze regionale werkgeversservicepunten tot veel lokale matches op werk. Grote werkgevers waarmee inmiddels afspraken lopen zijn bijv. Albert Heijn, ISS en Praxis. Het gaat om honderden arbeidsplaatsen per jaar die op deze manier ingevuld kunnen worden. De talenten van het onbenut arbeidspotentieel in heel Nederland staan hierbij centraal.

Inge Willems senior-consultant en coördinator bij het Landelijk WSP en Liese van Oort in opdracht bij het Landelijk WSP als communicatie adviseur hebben bijgedragen aan de succesvolle lancering van de het Landelijk WSP en de ontwikkeling van haar online identiteit. Het resultaat:  Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten.

Meer informatie over het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten
Wilt u meer weten over wat het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten voor u kan betekenen op het gebied van inclusief ondernemen? Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten. Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Liese van Oort liese.vanoort@lwspgemeenten.

Jaarconferentie Techniekpact

Ben jij er ook bij? Op 14 juni (13.30-17.00uur) is de Jaarconferentie Techniekpact 2021. Meld je snel aan want de eerste 400 inschrijvingen ontvangen een speciale verrassing op hun huisadres. Voor de ware thuisbeleving van dit online event! Het programma is als volgt:

 • Een plenaire talkshow met als gasten o.a. Arie Slob, Liesbeth Luijendijk, Mona Keijzer, Thea Koster, André Kuipers, Peter Kerris en Tijs de Bree.
 • 8 interactieve parallelsessies:
  – Samenwerking primair onderwijs en bedrijfsleven;
  – Meiden en jongeren met migratieachtergrond in techniek;
  – MKB-Route in het HBO: Pilot van start;
  – PPS Tech4Food;
  – Van werk naar werk (Regionale Mobiliteit Teams);
  – Food Academy Nijkerk: Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven;
  – Hybride docentschap: Gezamenlijke aanpak lerarentekort;
  – Meten is weten: Techniekpact Monitor.
 • Daarnaast is er een Foodtech Market met online stands en (regionale) best practices en kun andere deelnemers ontmoeten via chat, netwerk carrousel of een 1-op-1 videogesprek

Aanmelden? Klik dan hier.

De jaarconferentie wordt georganiseerd door Provincie Overijssel en Provincie Gelderland. Sandra Huijnen van Wise up Consultancy is namens hen de projectleider.

Topsectoren Regio West-Brabant

In 2018 startte Lars Damen als kwartiermaker Human Capital Topsectoren voor Regio West-Brabant (RWB). In opdracht van RWB stelde Lars Human Capital Agenda’s (HCA’s) op voor de High Tech & Maintenance, AgroFood & Biobased en Logistiek.

In de HCA’s werd een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste innovaties waar de topsectoren mee te maken krijgen. En vervolgens welke tekorten op de arbeidsmarkt te verwachten zijn en hoe talent kan bijdragen op verdere uitrol van innovatie in de regio. Deze knelpunten vragen om actie! Vanuit de HCA Topsectoren heeft Lars daarom met partners in de Regio gewerkt aan een projecten portfolio. Dit portfolio wordt uitgevoerd door partners in de regio in combinatie met financiering vanuit de overheid waaronder de regiodeal. Op dit moment lopen deze projecten en is al ruim een derde gerealiseerd. Meer weten over het projecten portfolio en de doelen, lees dan het volledige artikel hier.

BOOSTTALK ZZP’er tijdens coronacrisis: hoe blijf je zichtbaar? Al meer dan 2.100 keer bekeken

Door de langdurige maatregelen tijdens de Coronacrisis hebben veel zelfstandig professionals het nog steeds moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Speciaal daarvoor zijn een aantal BOOSTtalks opgenomen. Dit zijn interviews boordevol tips voor zzp’ers. Ze zijn nog steeds actueel nu de Corona-maatregelen aanhouden en onze economie kraakt in al haar voegen. Inge Willems is als manager Werkgeversservicepunt Noordoost—Brabant ook geïnterviewd. Zij spreekt o.a. over verbinding houden met je onderneming ten tijde van crisis en je doelgerichtheid vasthouden. De tip van Inge: “Bezin je als zelfstandig professional op de toekomst en ga na hoe je in deze veranderingen van betekenis kunt zijn”. Kijk hier zelf naar het interview:

Er zijn nog 4 andere BOOSTtalks opgenomen. Ze zijn een groot succes en al meer dan 10.000 keer bekeken. De aflevering van Inge is ruim 2.100 keer bekeken.

Bekijk hier ook de 5 andere BOOSTtalks voor ZZP-ers op de speciale site ZZPNOBBOOST. Dit is een project van het werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant.

Of lees ons blog: ‘In 5  stappen van zelfstandig ondernemer naar loondienst‘​

Inge Willems coördinator Landelijk Schakelpunt Werkgevers

Vanaf 1 juli 2021 is het Landelijk Schakelpunt Werkgevers geen pilot meer onder de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. Het wordt structureel belegd in de regio die zich daarvoor vrijwillig heeft opgeworpen: Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. Vanaf januari 2021 wordt het coördinatorschap al overgedragen van Tanja Willemsen naar Inge Willems, senior-consultant bij Wise up. Zij neemt de leiding over in opdracht van de Programmaraad en gaat de overgang voorbereiden naar Noordoost Brabant.

De dienstverlening van het Schakelpunt richt zich op grote landelijke werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio’s. Het gaat om werkgevers met een zekere omvang en variëteit aan betaalde duurzame banen voor kandidaten die vallen onder de doelgroepen van de Participatiewet. Denk bijv. aan Albert Heijn, Praxis, Randstad of EW Facility Services. Het betreft organisaties waar al draagvlak is voor inclusief HR-beleid. Mocht dat draagvlak nog niet zo groot zijn, dan kan het Schakelpunt de werkgever in contact brengen met organisaties die kunnen helpen bij het creëren van dergelijk draagvlak.

In 2021 verandert het Schakelpunt Landelijke Werkgevers haar naam. De nieuwe naam wordt Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (LWSPG). Dit past bij de aanpassing van de SUWI-regelgeving die is ingegaan per 1 januari 2021.

SUWI staat voor Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen en regelt o.a. de samenwerking tussen UWV en gemeenten. Eén van de nieuwe regels bepaalt dat regionale WSP’s de term werkgeversservicepunt in hun naam moeten gaan voeren, en de naam van de regio. Dat maakt de publieke dienstverlening voor (landelijke) werkgevers eenduidiger. En dat geldt dus ook voor het Schakelpunt. De naam wordt in lijn gebracht met de naam van het Landelijk Werkgeversservicepunt UWV. In het komende half jaar zal Inge samen het team van adviseurs van het Schakelpunt een marketing & communicatieplan maken om de nieuwe naam te gaan infaseren en de naam Schakelpunt uitfaseren.

Als je vragen hebt voor het Landelijk Schakelpunt Werkgevers kun je Inge Willems bereiken via het volgende mailadres: iwillems@samenvoordeklant.nl of tel. 06-51133795.

Nog één jaar tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Vanaf dit moment komt de regievoering over het integratieproces van de nieuwkomer te liggen bij de gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma.

Namens Wise up is Henk Klootwijk betrokken als projectleider bij twee van de negenendertig pilotprojecten. Binnen deze twee pilots hebben de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck de mogelijkheid gekregen om hun werkwijzen te optimaliseren, passend bij de nieuwe wet inburgering. Dit werd gedaan door binnen de pilot Brede Intake en PIP samen met uitvoeringspartners te kijken naar de intake- en ontwikkeldocumenten aan de hand waarvan de nieuwkomer door zijn integratieproces wordt geleid. Daarnaast werden binnen de pilot Duale Trajecten nieuwkomers begeleid richting zelfredzaamheid. Dit werd gedaan middels een maatwerk ‘duaal traject’ waarbij vaak de combinatie werd gemaakt tussen taal en werk. Het was echter ook mogelijk om eerst te focussen op andere leefgebieden, voordat de stap richting werk werd gezet. Extra ondersteuning van een jobhunter en jobcoaches zorgden voor een passende, vaak duurzame match met een (bij voorkeur externe) werkgever. Daarnaast volgden nieuwkomers tegelijkertijd taalcursussen bij een inburgeringsaanbieder. Ook ontvingen de nieuwkomers wanneer hier behoefte aan was extra individuele taalcoaching op de werkvloer.

Nu het einde van de pilots in zicht komt, verschuift de focus naar de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering. Onder andere het vastleggen van processen, taken en rollen binnen de nieuwe wet inburgering, het aanbesteden van de inburgering en het opstellen van beleid zijn zaken die de komende tijd extra aandacht gaan krijgen. Dit wordt in samenwerking gedaan met o.a. de klantregisseurs, teamleiders, beleidsmedewerkers en wethouders van de drie gemeenten en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Benieuwd naar hoe dit er precies uitziet of is jouw organisatie ook op zoek naar extra ondersteuning op inburgeringsvlak? Neem dan gerust contact met ons op.

Consultatie LVO Weert

In opdracht van LVO Weert heeft Wise up Consultancy een consultatie uitgevoerd om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen scholen en partners in Weert mogelijk is. Voor deze consultatie is verschillende keren gesproken met de betrokken scholen en partners in de regio Weert. Het reeds opgeleverde consultatierapport kwam voort uit de heroriëntatie van LVO Weert en de plek (huisvesting) die het Praktijkonderwijs daarin gaat nemen. Voordat een eventuele samenwerking verder uitgewerkt kan worden is er besloten een onafhankelijke consultatie uit te voeren om te kijken óf en op welke wijze een samenwerking tussen de verschillende partijen mogelijk is. Een belangrijk onderdeel van deze consultatie is het in kaart brengen van drijfveren, kansen en belemmeringen voor de samenwerking. Naast de consultatie rondom een inhoudelijke samenwerking is het ook van belang om te kijken of deze samenwerking al dan niet onder één dak kan plaatsvinden.

Onderzoek: Oorzaak uitstroom van hbo-verpleegkundigen

De Coronacrisis maakt het extra duidelijk. Niet alleen het aantal bedden is de rem op de zorg die geleverd kan worden maar ook de mensen die het moeten doen!

Daarom is het extra belangrijk om de net afgestudeerden hbo-verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Van alle leeftijdsgroepen stromen zij het vaakst uit. Dit was aanleiding voor AVANS Hogeschool om Wise up opdracht te geven onderzoek te doen naar de reden van deze uitstroom.

In dit onderzoek komen de belangrijkste redenen voor vertrek naar voren. Het rapport heeft, samen met onderzoek van IZZ en Transvorm geleid tot een actieprogramma behoud zorgpersoneel!

Er zijn een 6-tal hoofdredenen gevonden als reden voor de hoge uitstoom:

 1. Stage en onboarding. De start van een carrière in de zorgsector verloopt in veel gevallen niet soepel.
 2. Een aantal reden gecombineerd met elkaar zoals onregelmatige of ongunstige werktijden, hoge werkdruk en een hoge (fysieke) belasting. Maar ook redenen als het wensen van meer uitdaging, doorgroeimogelijkheden, betere beloning, waardering en werksfeer.
 3. Type persoonlijkheid. Er zijn 2 typen hbo-verpleegkundigen die vaker zullen uitstromen dan anderen, namelijk ‘zekerheidszoekers’ (zij ervaren m.n. een hoge werkdruk in combinatie met te weinig steun van collega’s) en ‘avonturiers’ (zij kunnen hun talenten niet kwijt in het werk).
 4. Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een overstap wordt gemaakt voor betere doorstroommogelijkheden of een interessantere functie inhoud.
 5. Generatiekloof. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel dat er negatief naar ze gekeken wordt door oudere medewerkers.
 6. Publieke opinie en debat. Alumni zijn van mening dat er een te negatief beeld wordt neergezet van de zorg.

Het komt niet vaak voor dat er slechts één reden is om te vertrekken bij een werkgever
of de zorgsector uit te stromen. Dit onderzoek heeft als doelstelling ook inzicht te
verschaffen in combinaties van factoren die bijdragen aan het uiteindelijke besluit om
bij een werkgever te vertrekken of de zorgsector uit te stromen. Een samenvatting van het onderzoek is hieronder te downloaden. Het actieprogramma is hier te bekijken.

Onderzoek naar de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

In opdracht van Healthcare for Internationals doet Wise up Consultancy onderzoek naar internationale werknemers. Healthcare for Internationals is een non-profit coöperatie van zorgaanbieders die hun zorg toegankelijker willen maken voor internationale werknemers. Specifiek wordt er in dit onderzoek gekeken naar de ervaringen en behoeften van arbeidsmigranten binnen de gezondheidszorg. Het project is onderdeel van Samen beter voorbereid op de toekomst, een project van de provincie Noord-Brabant dat tot doel heeft: Versterken health eco-systeem van de provincie. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om de zorg regionaal beter te laten aansluiten op de zorgbehoeften van de doelgroep.

ZZP Boost College met Inge Willems

Op 3 september 2020 was de eerste succesvolle opname van een reeks van 5 BOOST COLLEGES. Bij dit eerste college was Inge Willems spreker vanuit haar rol als regionaal manager van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Het college gaat over het creëren van een nieuw perspectief voor zelfstandig ondernemers. “Wel spannend om te geven voor de camera, zo’n online college! maar wel echt van deze tijd; je gaat nieuwe werkvormen gebruiken, leuk!”, aldus Inge.

Nog even geduld hebben tot het college echt uit komt, het college zal online verschijnen op 8 oktober op https://zzpnobboost.nl/video/